Master akademske studije

Master akademske studije traju četiri, odnosno dva semestra u zavisnosti od toga da li je kandidat završio trogodišnje osnovne akademske studije iste ili srodne naučne oblasti sa ostvarenih 180 ili četvorogodišnje osnovne akademske studije iste ili srodne naučne oblasti sa ostvarenih 240 ESP bodova:

  • Nakon ostvarenih 60 ESP bodova na I godini master akademskih studija (240 ESP bodova), student stiče stručni naziv "Diplomirani pravnik",

  • Nakon ostvarenih 300 ESP bodova, po završetku II godine master akademskih studija, student stiče akademsko naziv "Master pravnik".

Uslovi za upis na master akademske studije su završene osnovne akademske studije u obimu trogodišnjih studija (180 ESPB) ili u obimu četvorogodišnjih studija (240 ESPB).

Svrha master akademskih studija je da, nadovezujući se na osnovne akademske studije, studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veštine stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i za stručno i samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i nastavak studija na doktorskim studijama što je ujedno i jedan od ciljeva diplomskih studija. Savremene nastavne planove i programe realizuju za to kompetentni stručnjaci.

Strukture studijskih programa predviđaju jednosemestralne predmete. Student tako stiče akademska i stručna znanja iz oblasti studijskog programa. U svakom semestru student bira izborne predmet iz oblasti uže stručnih opredeljenja, vezana za oblasti primene usvojenih znanja i veština, a u okviru naučno-istraživačke i stručne delatnosti. U poslednjem četvrtom semestru deo obaveznog kurikuluma su časovi studijskog istraživačkog rada koji su deo aktivne nastave u okviru obaveznih i izbornih predmeta. Na taj način se studenti osposobljavaju da pristupe izradi završnog rada. Studentu se tako omogućava sticanje neophodnih akademskih i stručnih znanja iz svih oblasti definisanim ciljevima studiranja.

Predviđeno je da master akademske studije traju dve godine (četiri semestra). Ukupan broj časova na prvoj godini studija aktivne nastave iskazane u vidu predavanja, vežbi i praktičnog rada, odgovara broju od 60 ESPB. Na drugoj godini studija predviđenoa je aktivna nastava iskazana u vidu predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada što odgovara broju od 60 ESPB.

Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa prinicipima kontinuirane evaluacije, a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Mogućnosti za dalje usavršavanje

Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta.
Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu.

O Studijskom programu

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN

Stručna
praksa

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

ELSA
European Law Student's Association

   

 

Paragraf Lex
Pravna baza
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt