Međunarodna saradnja


Jedan od osnovnih ciljeva naše institucije je uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa, u tom pogledu smo ostvarili odličnu saradnju sa više institucija iz regiona i šireg okruženja.

 Sporazum o saradnji:
      Pravni fakultet Univerziteta „Ištvan Sečenji“ u Đeru

http://www.fpps.edu.rs/sr/nauka/txt/djer/image002.jpg"Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić" je 05. maja 2012. godine zaključio sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom „Ferenc Deak“ i Doktorskom školom Pravnog fakulteta Univerziteta „Ištvan Sečenji“ sa sedištem u Đeru (Mađarska).

Potpisivanju ovog dokumenta je prethodilo stručno saveto-vanje na temu „Suverenitet država članica u Evropskoj uniji“. U okviru ovog savetovanja Prof. dr Petar Teofilović je izlagao o ulozi nezavisnih institucija u Srbiji u oblasti zaštite ljudskih prava, a Prof. dr Duško Radosavljević je analizirao spremnost Srbije pristupanju Evropskoj uniji sa političkog i društvenog aspekta. Nakon izlaganja dve studentkinje na doktorskim studijama, Katinke Beretke i Monike Gencer o manjinskoj politici Srbije, odnosno o olakšanim uslovima sticanja državljanstva Mađarske, Prof. dr Andraš Segedi je predstavljao perspektive privatno-pravne primene pravila Unije i država članica o zaštiti takmičenja.

http://www.fpps.edu.rs/sr/nauka/txt/djer/image004.jpgSporazum su potpisali Ivana Vrkatić, predstvanica osnivača sa strane našeg fakulteta i Prof. dr Đula Salaji, dekan i Prof. dr Imre Verebelji rukovodilac doktorske škole sa strane Pravnog fakulteta u Đeru. Ugovorne strane su se sporazumevale, između ostalog, da obezbede mogućnost međusobne publikacije, pristup naučnim kolekcijama kako za studente tako i za predavače, odnosno i da iniciraju zajednička istraživanja i razmenu studenata između dve ustanove.

 Sporazum o saradnji:
      Univerzitetska visokoškolska ustanova “Ciels” iz Padove

Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić potpisala je u martu 2012-te godine sporazum o saradnji sa Univerzitetskom visokoškolskom ustanovom Čels (Ciels) u Padovi, prvom privatnom institucijom na severoistoku Italije koja se bavi lingvističkim posredovanjem u međunarodnim odnosima i kriminologiji. Ovo je nastavak uspešne saradnje novosadske i italijanskih obrazovnih institucija, koja je započeta pre nekoliko godina sa Institutom za neurolingvističko programiranje u Milanu i Univerzitetom u Firenci.

Saradnja dveju visokoškolskih ustanova realizovaće se i na nivou njihovih studentskih organizacija. Prof. dr Ecio Bernedeti, koji predaje međunarodno pravo i na univerzitetima u Trstu i Gorici, otkriva nam da je upravo postignut dogovor da se zajedno konkuriše za jednogodišnji projekat iz fondova EU. Ovaj projekat podrazumeva razmenu iskustava i približavanje mladih iz Srbije, Slovenije (partner je i Univerzitet u Mariboru) i Italije evropskim vrednostima.


  Protokol o saradnji :
      "Юридически факултет“-a (Pravni fakultet) iz Velikog Trnova, Bugarska

http://www.fpps.edu.rs/image/photo/razno/uni-vt-blg-protocol-thb.gifPotpisan je protokol o saradnji između „Юридически факултет“ (Pravnog fakulteta), Univerziteta "Sv. Kiril i Metodije" iz Velikog Trnova, Bugarska i Visoke škole "Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” iz Novog Sada.  Osnovni cilj ovog protokola su unapređenje rada obe institucije kroz međusobnu saradnju i razmenu iskustava kao i na nivou studentskih organizacija.
  Ugovor o saradnji:
       "Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской  ассоциации“
         (Institut zakonodavstava i upravljanja Sveruske policijske ascijacije) Tula , Rusija

http://www.fpps.edu.rs/image/photo/razno/uni-vt-blg-protocol-thb.gif2013. godine potpisan je Ugovor o naučnoj saradnji između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Instituta zakonodavstva i rukovodstva ruske policijske asocijacije iz Tule (Ruska federacija).

U prethodnom periodu realizovano je učešće nekoliko naših profesora na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Tuli, 2014. godine, a za ovu godinu predviđeno je međusobno učešće na konferencijama u Novom Sadu i Tuli.

  Sporazum o saradnji:
       "Facolta' di Scienze Politiche - Universita' degli Studi di Trieste"

http://www.fpps.edu.rs/image/dokument/trst-fpps_thb.jpg

Visoka škola "Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” i "Facolta' di Scienze Politiche - Universita' degli Studi di Trieste" potpisali su 14.09.2009. godine Sporazum o saradnji, u nameri da se ojača akademska i naučno-istraživačka saradnja dve ustanove, a na osnovu Protokola o saradnji između Regije Ffriuli, Italija i AP Vojvodine, potpisanog 2000. godine. Sporazum predviđa između ostalog razmenu nastavnika i studenata, organizovanje letnjih škola, ostvarivanje zajedničkih nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti.


  Sporazum o saradnji:
       “Fakulteta za bjezbednost i zaštitu”, Banja Luka

http://www.fpps.edu.rs/image/dokument/fbzbl%20sporazum.jpg

“Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” i “Fakulteta za bjezbednost i zaštitu”, Banja Luka. potpisali su 30.06.2008. godine sporazum o saradnji, u nameri da se ojača akademska i naučno-istraživačka saradnja dve ustanove. Sporazum predviđa između ostalog razmenu nastavnika i studenata, organizovanje letnjih škola, ostvarivanje zajedničkih nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti. BBNW - Buidl Bridges Not Walls
      (Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira
)

http://www.fpps.edu.rs/sr/nauka/txt/seepals/seepals_thb.jpg

"Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira" je regionalni program Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava (NHC), s opštim ciljem razvijanja saradnje između civilnog društva i univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu u oblasti interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i pomirenja.

Konkretan cilj je izgradnja kompetencija kod univerziteta-  partnera u programu, koje će im omogućiti da obrazuju studentkinje i studenti, na način koji će doprineti razvoju demokratske kulture, utemeljene na vrednostima ljudskih prava na Zapadnom Balkanu.
Sa znanjima o interkulturalnom razumevanju, ljudskim pravima i procesima koji vode pomirenju, kao integralnom delu sistema obrazovanja za relevantne profesionalne grupe u regionu, polaznici će moći biti promotori ovih vrednosti na svojim budućim radnim mestima.

 

Program prevashodno podrazumeva uvođenje izbornog predmeta na univerzitetima u BiH, Srbiji i na Kosovu. To će biti prvi put da se tri tematska predmeta - interkulturalno razumevanje, ljudska prava i obnova poverenja - uvode kao zajednički predmet na univerzitetima u regionu.
Ovaj program je ujedno osnov za aktivnosti na univerzitetu koje će voditi ka utvrđivanju uloge fakulteta i univerziteta u regionu u izgradnji mira.

više o projektu

 SEEPALS - South East European Project for the Advancement of Language Studies
                           (Projekat jugoistočne Evrope za unapređenje studija jezika)

http://www.fpps.edu.rs/sr/nauka/txt/seepals/seepals_thb.jpgFakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, strateški je partner i učesnik u projektu South East European Project for the Advancement of Language Studies – SEEPALS (Projekat jugoistočne Evrope za unapređenje studija jezika), koji se u periodu od 2010-2013 realizuje u okviru IV ciklusa Tempus programa zajedno sa još 9 partnera iz regiona i 4 partnera iz Evropske unije.

Osnovni cilj projekta:

http://www.fpps.edu.rs/sr/nauka/txt/seepals/Tempus002_thb.jpg●  unapređenje studija stranog jezika u regionu jugoistočnog Balkana, a time i u širem regionu Evrope kao stvaranje jedinstvenog obrazovnog prostora u kome će studije stranog jezika biti znatno modernizovane.

Pojedinačni ciljevi projekta:

●  unapređenje nastave stranog jezika u partnerskim
institucijama i

●  stvaranje mogućnosti za uvođenje novih programa.


Očekivani rezultati:

http://www.fpps.edu.rs/sr/nauka/txt/seepals/Tempus001_thb.jpg●  kritičko poređenje modela studija stranog jezika u partnerskim institucijama,

●  modernizacija nastave književnosti i kulture u partnerskim institucijama,

●  uvođenje i unapređenje studija stranog jezika za posebne namene (Foreign language for specific purposes, FLSP) u partnerskim institucijama,

●  uvođenje i unapređenje diplomskih akademskih studija prevođenja u partnerskim institucijama i

●  unapređenje postojećih kapaciteta za realizaciju i primenu rezultata projekta SEEPALS  

više o projektu


Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt