Pravo
Primeri pitanja za prijemni ispit

 1. Ko je „otac istorije“ ?
 2. Periodizacija istorije?
 3. Kada i gde se pojavljuje homo sapiens?
 4. Šta je neolitska revolucija?
 5. Šta označava kraj praistorije i početak istorije?
 6. Gde su se pojavile prve civilizacije?
 7. Koji značajan dokument je doneo Hamurabi?
 8. Koji vladar i kada je ujedinio Gornji i Donji Egipat?
 9. Ko je otkrio alfabet?
 10. Koji rat se opisuje u Ilijadi?
 11. Društveno uređenje Sparte? ( nabrojati)
 12. Državno uređenje Sparte? ( nabrojati)
 13. Društveno uređenje Atine? ( nabrojati)
 14. Državno uređenje Atine? ( nabrojati)
 15. Šta je ostrakizam?
 16. Ko je osnovao Rim?
 17. Koji vladar je uveo principat?
 18. Koja religija je priznata Milanskim ediktom?
 19. Kada i ko je započeo seobu naroda?
 20. Kada je palo Zapadno rimsko carstvo, a kada Istočno rimsko carstvo?
 21. Ko je doneo Veliku povelju sloboda?
 22. Koje zemlje su se sukobile u Stogodišnjem ratu?
 23. Koji staleži su postojali u srednjem veku?
 24. Koji srpski vladar je prvi poneo titulu kralja?
 25. Kada je Srpska pravoslavna crkva dobila autokefalnost?
 26. Koji srpski vladar je proglašen za cara?
 27. Ko je osnivač islama?
 28. Kada je Srbija postala despotovina?
 29. Kada je konačno pala despotovina?
 30. Kada je Kolumbo otkrio Ameriku?
 31. Čija ekspedicija je prva oplovila svet?
 32. Gde su nastali humanizam i renesansa?
 33. Kada je obnovljena Pećka patrijaršija?
 34. Ko je predvodio Srbe u Velikoj seobi?
 35. Koje stranke su nastale od torijevaca i vigovaca?
 36. Između koga se vodio Rat za nezavisnost?
 37. Ko je bio prvi predsednik SAD-a?
 38. Kada je počela Francuska buržoaska revolucija?
 39. Ko je predvodio Jakobinski klub?
 40. Kada se dogodio Bečki kongres?
 41. Kako se zvala organizacija za oslobođenje Grka?
 42. Koja italijanska država je ujedinila Italiju, a koja nemačka država je ujedinila Nemačku?
 43. Gde i kada su  proglašeni  I i II srpski ustanak?
 44. Ko je bio vođa I sprskog ustanka,a ko II srpskog ustanka?
 45. Koji ustav je bio prvi srpski ustav i kada je donešen?
 46. Ko je autor Načertanija?
 47. Kada je održana Majska skupština?
 48. Koje zemlje su dobile nezavisnost na Berlinskom kongresu 1878. godine?
 49. Koji srpski kralj je ubijen u Majskom prevratu 1903. godine?
 50. Kada je izvršena aneksija Bosne i Hercegovine?
 51. Protiv koje zemlje se Srbija borila u II balkanskom ratu?
 52. Ko je ubijen u sarajevskom atentatu 1914. godine?
 53. Koja dva bloka sila su postojala u I svetskom ratu?
 54. Kada je probijen Solunski front?
 55. Kada je proglašena Kraljevina SHS?
 56. Kada je donešen Vidovdanski ustav?
 57. Koje godine je zavedena Šestojanuarska diktatura?
 58. Kada i gde je ubijen kralj Aleksandar Karađorđević?
 59. Kada je bilo II zasedanje AVNOJ-a?
 60. Na koja dva japanska grada je bačena atomska bomba 1945. godine?

_______________________________________________________________________________________________________

 1. Tvorcem teorije suverenosti koju je izneo u svom delu Šest knjiga o republici smatra se:
  1. Džon Lok
  2. Žan Boden
  3. Tomas Hobs
  4. Žan Žak Ruso
    
 2. Delo Dve rasprave o vladi napisao je:
  1. Šarl Monteskje
  2. Hugo Grocijus
  3. Džon Lok
  4. Žan Žak Ruso
    
 3. Delo O duhu zakona napisao je:
  1. Toma Akvinski
  2. Šarl Monteskje
  3. Tomas Hobs
  4. Imanuel Kant
    
 4. "Kolevkom" demokratije smatra se:
  1. Atina
  2. Sparta
  3. Rim
  4. Persija
    
 5. Polis je:
  1. vrsta pravnog akta
  2. grad-država
  3. državni organ
  4. filozofski pravac
    
 6. Čuveno delo Tomasa Hobsa je:
  1. Vladalac
  2. Društveni ugovor
  3. Levijatan
  4. Božja država
    
 7. Konsenzus je:
  1. vrsta koncesija
  2. saglasnost svih
  3. postupak donošenja ukaza
  4. vrsta pravnog akta
    
 8. Nedemokratski politički režimi su:
  1. populizam
  2. totalitarizam
  3. liberalizam
  4. autoritarizam
    
 9. Tvorcem teorije podele vlasti smatra se:
  1. Šarl Monteskje
  2. Žan Žak Ruso
  3. Aurelije Avgustin
  4. Nikolo Makijaveli
    
 10. Načini raspodele mandata su:
  1. većinski
  2. linearni
  3. proporcionalni
  4. aritmetički
    
 11. Zakonodavni organ je:
  1. vlada
  2. parlament
  3. pravosuđe
  4. ministarstvo
    
 12. Sistem podele vlasti podrazumeva podelu vlasti na:
  1. zakonodavnu
  2. civilnu
  3. vojnu
  4. izvršnu
  5. sudsku
    
 13. Skupštinski (konventski) sistem vlasti zasnovan je na:
  1. načelu jedinstva vlasti
  2. načelu podele vlasti
    
 14. Kulturna prava čoveka i građanina su:
  1. pravo svojine
  2. pravo na obrazovanje
  3. pravo na slobodno naučno i umetničko stvaralaštvo
  4. pravo na socijalno osiguranje
    
 15. Politička prava čoveka i građanina su:
  1. biračko pravo
  2. sloboda udruživanja
  3. pravo na jednakost i ravnopravnost
  4. neprikosnovenost života
    
 16. Lična prava čoveka i građanina su:
  1. pravo svojine
  2. pravo na rad
  3. neprikosnovenost lične slobode i dostojanstva
  4. sloboda misli, savesti, ubeđenja, veroispovesti
    
 17. Ekonomsko-socijalna prava su:
  1. biračko pravo
  2. pravo svojine
  3. pravo na rad
  4. pravo na zaštitu zdravlja
    
 18. Individualna prava pripadnika nacionalnih manjina su:
  1. sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti
  2. pravo na izbor svojih nacionalnih saveta
  3. pravo na nesmetano ostvarivanje veza sa svojim sunarodnicima van države
  4. pravo na školovanje na maternjem jeziku
    
 19. Sloboda štampe i drugih oblika javnog obaveštavanja spada u:
  1. lična
  2. politička
  3. kulturna
  4. ekonomsko-socijalna prava
    
 20. Na individualna i kolektivna prava dele se:
  1. lična prava
  2. politička prava
  3. prava pripadnika nacionalnih manjina
  4. kulturna prava
    
 21. Zaštita porodice, majke i deteta spada u:
  1. lična prava
  2. ekonomsko-socijalna prava
  3. kulturna prava
  4. zdravstvena prava
 22. Predsednika Republike Srbije:
  1. biraju građani neposredno
  2. bira Narodna skupština Republike Srbije
    
 23. Akt kojim šef države (predsednik Republike) proglašava zakone je:
  1. uredba
  2. ukaz
  3. naredba
  4. uputstvo
    
 24. Premijera i ministre u vladi Republike Srbije bira:
  1. Narodna skupština
  2. građani neposredno
    
 25. Vlada Republike Srbije odgovorna je:
  1. Narodnoj skupštini
  2. Predsedniku Republike
  3. Ustavnom sudu
    
 26. Sudije Ustavnog suda Republike Srbije bira:
  1. Vlada
  2. Narodna skupština
  3. Predsednik Republike
  4. Vrhovni sud Srbije
    
 27. Samostalni državni organ koji ima dužnost gonjenja učinilaca krivičnih i drugih kažnjivih dela je:
  1. javno tužilaštvo
  2. javno pravobranilaštvo
  3. vrhovni sud
  4. okružni sud
    
 28. Vrste autonomije su:
  1. personalna
  2. individualna
  3. teritorijalna
  4. selektivna
    
 29. Nosilac suverenosti u federaciji je:
  1. federacija
  2. federalna jedinica
    
 30. Unija je:
  1. oblik države
  2. oblik saradnje država
    
 31. Nauka o stanovništvu koja proučava promene broja stanovnika, njihovog teritorijalnog rasporeda i društvenih obeležja zove se:  
  1. statistika  
  2. sociologija  
  3. demologija  
  4. demografija
    
 32. Tip porodičnih odnosa u kojima je majka centralna ličnost porodice zove se: 
  1. feminizam  
  2. matrijarhat  
  3. konkubinat
    
 33. Samovlada pojedinca nad društvom se zove: 
  1. autokratija  
  2. anarhija  
  3. monarhija
    
 34. Proces socijalizacije ne označava
  1. proces učenja društvenih uloga  
  2. podruštvljavanje
  3. proces integracije individue u društvo
  4. jedan od glavnih političkih trendova država Istočnog bloka
  5. sklapanje prijateljstava ljudi bilo kog uzrasta
    
 35. Šta je Inkvizicija?
  1. Strašni sud  
  2. crkveni sud  
  3. civilni sud  
  4. Ustavni sud
    
 36. „Urban“ znači:
  1. moderan  
  2. državni  
  3. gradski  
  4. seoski
    
 37. Jedno od temeljnih načela demokratije je podela vlasti na: 
  1. ustavnu, legislativnu i sudsku  
  2. parlamentarnu, upravnu i izvršnu
  3. zakonodavnu, sudsku i izvršnu
    
 38. Predvodnik pokreta reformacije bio je:
  1. Imanuel Kant  
  2. Aurelije Avgustin  
  3. Toma Akvinski  
  4. Martin Luter King
  5. nijedan od navedenih
    
 39. Pronalazak parne mašine označava se kao početak: 
  1. prve industrijske revolucije
  2. druge tehničke revolucije
  3. treće industrijske revolucije
    
 40. Etničke zajednice su: 
  1. porodica, narod i rasa  
  2. pleme, narod i nacija  
  3. pleme, rod i društvo
    
 41. Religije koje karakteriše verovanje u više bogova
  nazivaju se _________________________  religije.
   
 42. Mala grupa izabranih pojedinaca koja zauzima vrhunske položaje i vlada ostalom većinom naziva se:
  1. elita  
  2. stalež  
  3. kasta  
  4. stratifikacija
    
 43. Poliginija je oblik braka sa više partnera u kome: 
  1. jedan muškarac živi sa više žena   
  2. jedna žena živi sa više muškaraca
    
 44. Kastinski društveni odnosi bili su karakteristični za: 
  1. tradicionalnu Indiju  
  2. antičku Grčku  
  3. srednjovekovnu Evropu
    
 45. Milanskim ediktom car Konstantin priznao je hrišćansku religiju kao zvaničnu religiju Rimskog carstva u :
  1. I veku nove ere  
  2. IV veku nove ere  
  3. VII veku nove ere
    
 46. Monoteističke religije su: 
  1. hrišćanstvo  
  2. hinduizam  
  3. šamanizam  
  4. judaizam  
  5. islam
    
 47. „Sekularan" znači:
  1. politički
  2. svetovni           
  3. religijski                       
  4. demokratski